AJ-SD93E

  • Audio inputs: 1x BNC AES/EBU and 4x XLR3 analog
  • Audio outputs: 1x BNC AES/EBU and 4x XLR3 analog
  • Playback Formats: DVCPRO 50/25, DVCAM, DV, MiniDV
  • Recording Formats: DVCPRO 50/25
  • Video input: SDI, YUV and CVBS
  • Video outputs: SDI, YUV and CVBS

Categories

Request information

Click here...